Hệ Thống Anh Hồn


Thông tin tổng quan

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 04/08/2020.
 • Điều kiện: Nhân vật Lv 75 trở lên
 • Khi Anh hùng tham gia các hoạt động phó bản sẽ có xác suất nhận được Mảnh Anh Hồn, khi thu thập đủ 50 mảnh anh hồn cùng loại sẽ ghép thành Anh hồn tương ứng.

PW

Các loại Anh Hồn

PW

 • Độ hiếm Anh Hồn: Độ hiếm chia thành S/A/B/C. Anh Hồn độ hiếm khác nhau có thuộc tính khác nhau, một số Anh Hồn hiếm có kỹ năng chính, khi ra trận vào vị trí chính có thể cung cấp năng lực khác nhau.
 • Thuộc tính Anh Hồn: Triệu hồi Anh Hồn tăng thuộc tính, khi cấp và cấp sao của Anh Hồn tăng, thuộc tính cũng tăng theo.
 • Mảnh Anh Hồn: Mỗi Anh Hồn đều có mảnh tương ứng, có thể tiêu hao mảnh để tăng sao và triệu hồi.

PW

Bồi dưỡng Anh Hồn

PW

 • Nhận Anh Hồn: Dùng đạo cụ Anh Hồn có thể nhận được Anh Hồn cấp sao tương ứng, có thể tiêu hao Mảnh Anh Hồn để triệu hồi Anh Hồn 1 sao.
 • Tăng Cấp Anh Hồn: Sử dụng Hồn Tinh có thể tăng EXP Anh Hồn, EXP đầy có thể tăng cấp Anh Hồn. Anh Hồn tối đa tăng đến Lv 60.

PW

 • Hồn Tinh gồm 3 loại dùng để để tăng cấp cho Anh Hồn, có thể nhận được từ phó bản Tu Chân, Thương Hội và Cửa Hàng Nguyên Bảo.
 • Tăng Sao Anh Hồn: Tiêu hao Mảnh Anh Hồn có thể tăng cấp sao Anh Hồn, tăng sao sẽ tăng thuộc tính, Anh Hồn có kỹ năng chính còn tăng hiệu quả kỹ năng, Anh Hồn tối đa tăng đến 6 sao.
 • Chú ý: Một số thuộc tính chỉ nhận được khi tăng sao.

PW

 • Tách Anh Hồn: Mảnh Anh Hồn không sử dụng có thể tách để nhận được Mảnh Hồn Tinh. Ví dụ: Mảnh Anh Hồn bậc B khi tách sẽ được nhận 10 Mảnh Hồn Tinh.

PW

 • Anh Hồn đầy sao: Khi Anh Hồn đầy sao, sử dụng mảnh C dư sẽ được hoàn trả Mảnh Hồn Tinh. Mảnh S, A và B hoàn trả thành Hồn Trần.
 • Hồn Trần: Người chơi Chuyển Sinh 1 trở lên có thể dùng Hồn Trần vào Tiệm để đổi các Mảnh Anh Hồn khác.

PW

 • Dạng Lấp Lánh: Sử dụng 50 mảnh Anh Hồn bậc S/A để ghép thành Anh hồn lấp lánh tương ứng. Kích hoạt dạng Lấp Lánh có thể nhận hiệu ứng mặt thẻ độc đáo, Anh Hồn tăng 15% thuộc tính.
 • Đối với Anh Hồn đã là dạng Lấp Lánh, có thể dùng thêm 1 Lửa Xoay Chuyển Bậc 1 chuyển hóa thành Hồn Trần trong Lò Luyện.

PW

Ra Trận

 • Ra trận Anh Hồn: Đối với vị trí chưa ra trận Anh Hồn, chọn vị trí đó, nhấp Anh Hồn bất kỳ ở danh sách bên trái, ra trận Anh Hồn đến vị trí tương ứng.
 • Đổi Anh Hồn: Đối với vị trí đã trang bị Anh Hồn, chọn vị trí đó, nhấp Anh Hồn bất kỳ ở danh sách bên trái, thay thế Anh Hồn vào vị trí tương ứng.
 • Rút lại Anh Hồn: Đối với vị trí đã trang bị Anh Hồn, chọn vị trí đó, nhấp Anh Hồn vị trí đó lần nữa sẽ rút lại Anh Hồn từ vị trí.
 • Đối với Anh Hồn có kỹ năng chính đang chờ, không thể tháo hoặc thay đổi.
 • Nhóm Anh Hồn: Anh Hồn có quan hệ Nhóm ra trận cùng lúc sẽ kích hoạt hiệu quả Nhóm tương ứng.
 • Kỹ năng chính: Khi ra Anh Hồn có kỹ năng chính ra trận vị trí chính, có thể kích hoạt kỹ năng chính của Anh Hồn đó.

PW