Luân Hồi Trang Bị


Thông tin tổng quan

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 04/08/2020.
 • Điều kiện: Nhân vật đã chuyển sinh.
 • Luân hồi là tính năng tăng phần trăm thuộc tính tinh luyện của trang bị, trang bị có cấp tinh luyện càng cao khi kết hợp với luân hồi sẽ cho ra thuộc tính càng lớn.
 • Nhân vật sau khi chuyển sinh sẽ kích hoạt tính năng Luân Hồi. Mục đích Luân hồi nhằm tăng cấp luân hồi của trang bị, cấp luân hồi càng cao, trang bị nhận được thuộc tính trong tinh luyện càng nhiều.

PW

Cách thức luân hồi

PW

 • Tiêu hao Thiên Trạch Thánh Điển có xác suất tăng 1 cấp luân hồi, nếu thất bại sẽ giảm 1 cấp, nhưng ở các mốc Lv1, Lv5, Lv10, Lv15 sẽ không bị giảm cấp.
 • Thiên Trạch Thánh Điển có thể mua trong Thương Hội hoặc Cửa hàng Nguyên Bảo.

PW

 • Tiêu hao Địa Hựu Bảo Thư số lượng khác nhau để 100% tăng cấp luân hồi.
 • Địa Hựu Bảo Thư có thể mua trong Thương Hội hoặc Cửa hàng Nguyên Bảo.

PW

 • Ghép 2 Địa Hựu Bảo Thư cùng bậc sẽ nhận được 1 Địa Hựu Bảo Thư bậc cao hơn.

PW

PW

 • Địa Hựu Bảo Thư bậc 1 dùng để luân hồi trang bị từ cấp 1 ~ 5.
 • Địa Hựu Bảo Thư bậc 2 dùng để luân hồi trang bị từ cấp 6 ~ 10.
 • Địa Hựu Bảo Thư bậc 3 dùng để luân hồi trang bị từ cấp 11 ~ 15.
 • Địa Hựu Bảo Thư bậc 4 dùng để luân hồi trang bị từ cấp 16 ~ 20.

Đặc tính luân hồi

 • Khi cấp luân hồi của 13 trang bị đạt các mốc 5, 10, 15, 20 sẽ kích hoạt nhóm Cộng hưởng luân hồi giúp tăng Sinh lực bản thân và mở thêm Đặc tính cho trang bị.
 • Một số trang bị khi nhận được có sẵn đặc tính luân hồi, tăng cường thêm cho trang bị.

PW

 • Tiêu hao Luân Hồi Bí Điển có thể giúp trang bị nhận được đặc tính luân hồi ngẫu nhiên.
 • Luân Hồi Bí Điển có 4 bậc, bậc càng cao khi đúc lại sẽ có xác suất nhận được đặc tính càng mạnh.

PW

PW

 • Lưu ý: Đặc tính và Luân hồi đi đôi với nhau, điển hình Anh hùng muốn kích hoạt đặc tính của Luân Hồi Bí Điển bậc 4 tương đương cần phải đạt Nhóm Luân Hồi Lv 4 (tất cả trang bị đạt cấp Luân hồi 20).
 • Anh hùng có thể nhận Luân Hồi Bí Điển Bậc 1 từ sản xuất Gia Viên hoặc tách trang bị Vàng, Cam sau khi Chuyển Sinh.
 • Đối với Luân Hồi Bí Điển Bậc 3 và 4 có thể tách thành 2 Luân Hồi Bí Điển bậc thấp hơn.
 • Đồ Cam, trang bị Quân Hàm khi tăng cấp, cấp luân hồi sẽ kế thừa, đặc tính luân hồi của trang bị khác sẽ không kế thừa khi đổi trang bị.

PW

PW