Tính Năng Chuyển Sinh


Thông tin tổng quan

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 04/08/2020.
 • Điều kiện: Nhân vật Lv 120 trở lên.
 • Khi anh hùng đạt Lv tối đa 120 sẽ có thể chuyển sinh nhân vật. Sau khi chyển sinh nhân vật sẽ mở thêm nhiều tính năng mới để các anh hùng trải nghiệm.

Các nội dung mới

PW

PW

 • Cảnh giới Tu Chân Quy Nhất - Phá Lập:
  • Cảnh giới tu chân Quy Nhất: yêu cầu anh hùng đạt chuyển sinh 1 Lv 59, đã vượt phó bản Hang Báu Vật – Hư.
  • Cảnh giới tu chân Phá Lập: yêu cầu anh hùng đạt chuyển sinh 1 Lv 79, đã vượt phó bản Tiên Ma Ảo Thiên – Hư.
 • Phó Bản Tu Chân Hang Báu Vật-Hư và Tiên Ma Ảo Thiên-Hư.

PW

PW

 • Phó bản Khiêu Chiến mới:
  • Đấu Trường Lạc Nguyệt, Đấu Trường Lạc Nguyệt - Không.
  • Đấu Trường Lạc Nguyệt: Yêu cầu anh hùng đạt chuyển sinh 1 Lv 59.
  • Đấu Trường Lạc Nguyệt – Không: Yêu cầu anh hùng đạt chuyển sinh 1 Lv 79.
  • Phó bản khiêu chiến đội lần này sẽ có nhiều cấp bậc để các anh hùng thử sức.

PW

PW

 • Phó bản Khiêu Chiến Quân Đoàn mới.
 • Phó bản Bang mới: Thánh Cảnh Sương Mù-Hạ.

PW

 • Trang bị Chuyển Sinh mới.

PW

 • Trang bị Quân Hàm Bậc 9.

PW

PW

 • Mở tính năng Luân Hồi Trang Bị.

PW