Tu Luyện Tu Chân

Từ 09/12/2020

Các anh hùng thân mến,

Khi đạt tới cảnh giới  và kích mãn thuộc tính tu luyện cảnh giới,  quý anh hùng hãy tham gia Tu Luyện Tu Chân và dùng Hợp Khi Đơn, Tụ Linh Đơn, Bổ Thiên Đơn để tiến hành tụ lực đột phá, sau khi đột phá có thể nâng cao giới hạn tu luyện tương ứng. Chi tiết như sau:

  • Hợp Khi Đơn có thể nhận tại Cửa hàng - Mua hạn giờ, Tụ Linh Đơn có thể thông qua ghép Hợp Khi Đơn nhận được, Bổ Thiên Đơn có thể thông qua ghép Tụ Linh Đơn nhận được.
  • Mua Hợp Khí Đơn tại cửa hàng hẹn giờ với giá 18 NB, mỗi tuần được mua tối đa 235 lần.

  • Yêu cầu: Nhân vật đạt CS1 LV 59, đạt tới cảnh giới, và kích mãn thuộc tính tu luyện cảnh giới,  sẽ mở tính năng tu luyện.

  • Người chơi vào túi -> Ghép

  • 4 Hợp Khí Đơn sẽ ghép được 1 Tụ Linh Đơn.

  • 3 Tụ Linh Đơn sẽ ghép được 1  Bồ Thiên Đơn.

  • Hợp Khí Đơn giúp người chơi nâng cấp kỹ năng tu chân.

  • Khi tụ lực lên cấp độ cao, cần sử dụng Tụ Linh Đơn để nâng lên cấp Trung Kỳ. Sau khi đạt đến giới hạn, sử dụng, Bồ Thiên Đơn để nâng thêm cấp.