Tương truyền trên những tầng mây có một lạc viên thần kỳ, các anh hùng đến lạc viên có thể tìm lại niềm vui thơ bé.

Chi tiết